تاریخ پروژه: 1390

محل پروژه: شهر شیراز

نوع پروژه: اسپایدر لمینیت دوجداره